Nuluren arbeidsovereenkomst

Wat is het?

Een nuluren arbeidsovereenkomst  is een populair oproepcontract. Het is in principe een normale arbeidsovereenkomst die kan worden aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd, echter zonder afspraak over hoeveel uur de werknemer komt werken. Een werknemer is dus wel in dienst bij de werkgever, maar er is geen vast aantal werkuren. Dit zorgt ervoor dat de werknemer flexibel op te roepen is.  

Het grootste pluspunt van een nuluren arbeidsovereenkomst is de flexibiliteit die je hebt als werkgever. Je hebt meer controle over je personeelskosten omdat je grotendeels zelf kan bepalen wanneer je iemand inzet. De werknemer komt werken als de werkgever hem oproept en in beginsel betaalt de werkgever alleen loon over de daadwerkelijke gewerkte uren. 

De nuluren arbeidsovereenkomst van Jurr is opgesteld voor bedrijven waarop geen CAO van toepassing is.

Wettelijk verplicht?

De afspraak tussen werknemer en werkgever dat de werknemer alleen opgeroepen wordt als de werkgever werk heeft en dat de werknemer alleen voor de gewerkte uren wordt betaald moet op papier staan. Deze overeenkomst mag dus niet mondeling worden overeengekomen. Echter mag de werkgever de werknemer zowel schriftelijk als mondeling oproepen. 

Bovendien zijn er een aantal arbeidsvoorwaarden die alleen geldig zijn als ze schriftelijk vastliggen. Voorbeelden hiervan zijn een proeftijd, een boetebeding en een tussentijds opzegbeding. Een week na de indiensttreding moet de werkgever de werknemer schriftelijk een aantal essentiële gegevens verstrekken. Voor de niet-essentiële gegevens geldt een termijn van een maand. De afspraken die een werkgever en werknemer met elkaar maken mogen nooit slechter zijn dan wat er in de wet of in de cao staat. 

Waar beschermt het je tegen?

Een goede nuluren arbeidsovereenkomst kan je als werkgever veel ellende besparen. Het zorgt ervoor dat vertrouwelijke informatie geheim blijft en dat de gemaakte afspraken afdwingbaar zijn. Als alles duidelijk in een arbeidsovereenkomst staat kan er geen onenigheid ontstaan en kunnen partijen er later altijd op terugvallen. Daarmee voorkom je discussie en misschien wel een rechtszaak. 

Wat wordt er geregeld?

 In de nuluren arbeidsovereenkomst van Jurr, staan duidelijke afspraken over onder andere: 

 • Dienstverband 
 • Arbeidsduur, werktijden en werklocatie 
 • Salaris 
 • Vakantiedagen 
 • Pensieon
 • Beleid 
 • Intellectueel eigendom 
 • Geheimhouding en bedrijfseigendommen 
 • Uitsluiting loondoorbetaling 
 • Ziekte  
 • Onkostenvergoeding
 • Verbod benaderen werknemers 
 • Boetebeding 
 • Aanvullingen/afwijkingen en wijzigingsbeding 
 • Overige bepalingen 

Waar dien je naast de overeenkomst op te letten? 

Er zijn een aantal wettelijke eisen verbonden aan een nuluren arbeidsovereenkomst waar je goed op dient te letten:

 • De minimale oproeptermijn is 4 dagen, tenzij anders is bepaald in de toepasselijke CAO. Als de werkgever de omroeptermijn niet in acht neemt, dan heeft de werknemer het recht de oproep te weigeren. 
 • Vergeet niet op tijd aan te zeggen bij een overeenkomst voor bepaalde tijd van 6 maanden of langer. Je dient uiterlijk een maand voor de einddatum van de overeenkomst schriftelijk aan te geven aan de werknemer of de overeenkomst wel of niet wordt voortgezet. Als de overeenkomst wordt voortgezet geef je ook aan onder welke voorwaarden. 
 • Je bent verplicht een werknemer de uren uit te betalen als je een oproep tot werken korter dan vier dagen van tevoren afzegt.
 • Na één jaar dien je een aanbod te doen voor vaste uren. Een werkgever is na een contractperiode van twaalf maanden verplicht om oproepkrachten een baan aan te bieden voor het gemiddelde aantal uren dat hij in het afgelopen jaar heeft gewerkt. De werknemer kan het aanbod voor een vast aantal uren weigeren en kiezen om het nulurencontract door te laten lopen. Na elke twaalf maanden moet de werkgever opnieuw een aanbod doen voor een vast aantal uren.
 • Bij elke oproep ben je verplicht om de werknemer minstens 3 uur uit te betalen, ook wanneer deze minder uur heeft gewerkt.
 • De werkgever is verplicht om de werknemer informatie te geven over de dagen en uren die de werknemer moet werken. Ook over de oproeptermijn en het loon en de garantie-uren en extra uren. Buiten de afgesproken dagen en uren is de werknemer niet verplicht om te werken.
 • Naast de overeenkomst dient de werkgever te letten op werkgeversverplichtingen. Een oproepkracht heeft recht op dezelfde goede arbeidsvoorwaarden als de andere werknemers. Een werkgever zorgt voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers, in alle aspecten die met het werk te maken hebben.
 • Een oproepkracht dient hetzelfde behandeld te worden als fulltime werknemers. Dit betekend dat zij ook dezelfde pensioenrechten dienen te krijgen.

 

Hoe beëindig ik een nuluren arbeidsovereenkomst?+
Dezelfde regels gelden als voor andere arbeidsovereenkomsten, alleen de opzegtermijn wijkt af. De opzegtermijn is hetzelfde als de oproeptermijn: 4 dagen. Tenzij de toepasselijke CAO een andere oproeptermijn voorschrijft, in dat geval is de opzegtermijn hetzelfde als de oproeptermijn.
Geldt de ketenregeling?+
Een nuluren arbeidsovereenkomst telt net zoals elk ander arbeidscontract mee in de ketenregeling. De ketenregeling is de wettelijke regeling die bepaalt hoeveel tijdelijke arbeidscontracten er maximaal achter elkaar gesloten mogen worden voordat er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. De ketenregel werkt volgens de 3x3x6-regel: maximaal 3 contracten in 3 jaar, met een tussenperiode van maximaal 6 maanden tussen elk contract.
Geldt een aanzegtermijn?+
Als het een tijdelijk nulurencontract van zes maanden of langer betreft heeft de werkgever een aanzegplicht. Dit betekent dat de werkgever uiterlijk een maand voor de vervaldatum van het contract schriftelijk moet aangeven of de overeenkomst na afloop wel of niet wordt voortgezet. Als de overeenkomst wordt voortgezet moet de werkgever aangeven onder welke voorwaarden. 
Wat als de oproepkracht ziek is?+
Als een werknemer langer dan zes maanden op basis van een nulurencontract werkt, heeft de werknemer rechten opgebouwd. De eerste zes maanden worden alleen de daadwerkelijk gewerkte uren uitbetaald. Na deze periode krijgt de werknemer ook loon als de werknemer niet kan komen werken om redenen die buiten zijn macht liggen. Daarnaast heeft een werknemer na zes maanden recht op een uitbetaling van het gemiddeld aantal uren dat de werknemer in de voorgaande drie maanden heeft gewerkt, bij bijvoorbeeld ziekte.
Wat betekent het recht op een voorspelbaar werkpatroon?+
Werknemers met een oproepcontract hebben recht op een voorspelbaar werkpatroon. Als ze 26 weken in dienst zijn geweest, mag de werknemer bij de werkgever een verzoek indienen voor meer voorspelbare uren. De werkgever moet binnen een maand schriftelijk reageren op het verzoek. Als de werknemer binnen deze termijn geen reactie krijgt, dan is het verzoek automatisch ingewilligd.  
€35,-
Plaats in de winkelwagen