Nuluren arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst voor oproepkrachten

Hoe beëindig ik een arbeidsovereenkomst nul uren?

Alleen als dit in de arbeidsovereenkomst is opgenomen kan een nulurencontract tussentijds worden opgezegd. De opzegtermijn voor een arbeidsovereenkomst nul uren is hetzelfde als de oproeptermijn: 4 dagen. Echter, als in een cao een kortere oproeptermijn is afgesproken, dan geldt deze termijn als opzegtermijn. Als het een tijdelijk nulurencontract betreft, dan eindigt het op de afgesproken datum. Als het een contract voor onbepaalde tijd betreft, dan moet de werkgever opzeggen volgens de regels van het ontslagrecht. De werkgever kan het contract dus niet beëindigen door de werknemer niet meer op te roepen.  

Geldt de ketenregeling?

Een arbeidsovereenkomst nul uren telt net zoals een regulier arbeidscontract mee in de ketenregeling. Dit betekent dat na maximaal drie contracten over maximaal twee jaar de werkgever verplicht is om een vast contract te bieden of het dienstverband te verbreken. De tussenpozen tussen deze contracten mogen maar maximaal zes maanden zijn. 

Geldt een aanzegtermijn?

Als het een tijdelijk nulurencontract van zes maanden of langer betreft heeft de werkgever een aanzegplicht. Dit betekent dat de werkgever uiterlijk een maand voor de vervaldatum van het contract schriftelijk moet aangeven of de overeenkomst na afloop wel of niet wordt voortgezet. Als de overeenkomst wordt voortgezet moet de werkgever aangeven onder welke voorwaarden. 

Wat als ik de aanzegplicht niet nakom?

Als een werkgever de aanzegplicht niet nakomt, dan moet hij maximaal een maand loon doorbetalen. Als de werkgever de aanzegplicht wel nakomt, maar niet op tijd, dan moet hij een vergoeding betalen voor de dagen die hij te laat is met aanzeggen. 

Hoe lang mag de proeftijd zijn?

De proeftijd mag maximaal een maand duren bij een tijdelijk arbeidscontract van minimaal zes maanden en maximaal twee jaar en bij een tijdelijk arbeidscontract zonder einddatum. De proeftijd mag maximaal twee maanden duren bij een tijdelijk arbeidscontract van twee jaar of langer. De werkgever mag geen proeftijd afspreken bij een tijdelijk arbeidscontract van zes maanden of korter. Tijdens de proeftijd kan zowel de werkgever als de werknemer de arbeidsovereenkomst direct opzeggen. 

Hoe lang mag de proeftijd zijn? 

Hoe zit het na 6 maanden?

Als een werknemer langer dan zes maanden op basis van een nulurencontract werkt, heeft de werknemer rechten opgebouwd. De eerste zes maanden worden alleen de daadwerkelijk gewerkte uren uitbetaald. Na deze periode krijgt de werknemer ook loon als de werknemer niet kan komen werken om redenen die buiten zijn macht liggen. Daarnaast heeft een werknemer na zes maanden recht op een uitbetaling van het gemiddeld aantal uren dat de werknemer in de voorgaande drie maanden heeft gewerkt.  

Wat betekent recht op voorspelbaar werkpatroon?

Werknemers met een oproepcontract hebben recht op een voorspelbaar werkpatroon. Als ze 26 weken in dienst zijn geweest, mag de werknemer bij de werkgever een verzoek indienen voor meer voorspelbare uren. De werkgever moet binnen een maand schriftelijk reageren op het verzoek. Als de werknemer binnen deze termijn geen reactie krijgt, dan is het verzoek automatisch ingewilligd.  

€35,-
Plaats in de winkelwagen